By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use. Manage your Cookies Settings.
435,098 Members | 1,881 Online
Bytes IT Community
+ Ask a Question
Need help? Post your question and get tips & solutions from a community of 435,098 IT Pros & Developers. It's quick & easy.

Empty recordset when accessing recordset

P: n/a
Ik moet diverse Access95 databases overzetten naar een MySQL database
met behulp van Visual Basic 6.
Dat gaat goed, totdat ik de inhoud van een memo-veld over moet zetten
naar een string.
De database is geschreven in MS Access 95 en bevat 2 tabellen: afdeling
en opname.
Uit de tabel opname moet ik de gegevens over zetten.
Ik gebruik hiervoor een ADODB verbinding die op de volgende manier is
opgezet:

CString = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;"
CString = CString & "Extended Properties=;DSN=MS Access Database;"
CString = CString & "DBQ=" & DatabaseNaam & ";"
CString = CString & "DefaultDir=" & DefaultDir & ";"
CString = CString & "DriverId=281;FIL=MS
Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=25;UID=admin ;"
CString = CString & "Initial Catalog=" & InitialCatalog

Set docMDB = New ADODB.Connection
docMDB.ConnectionString = CString
docMDB.ConnectionTimeout = 100
docMDB.Mode = adModeReadWrite
docMDB.Open

Via deze verbinding maak ik een recordset aan, maar zodra ik door deze
recordset heen wil, is hij Null geworden, terwijl hij daarvoor gevuld
was.
SQL = "SELECT * FROM opname"
Set rs2 = docMDB.Execute(SQL)
strOpmOpname = CStr(rs2("opm"))

rs2("opm") is eerst gevuld, maar na enkele seconden is hij weer leeg.

Wie kan mij helpen om deze gevuld te houden?

Jan 11 '07 #1
Share this question for a faster answer!
Share on Google+

This discussion thread is closed

Replies have been disabled for this discussion.