467,087 Members | 1,225 Online
Bytes | Developer Community
Ask Question

Home New Posts Topics Members FAQ

Post your question to a community of 467,087 developers. It's quick & easy.

Error code - advanced

100+
Hello guys!

We have an SQL server which sometimes makes timeouts and connection errors. And we have an function witch writes and updates data in 2 tables on this server. When the SQL server error appears it, in 99%, of the cases, works if we just press the play button in VBA debug. Therefor we have maked an error handling which just tryes again.

However, as this error handling is difficult to test because of maybe 1 or 2 errors a day, we have tested it to not work as we would like it.

Sometimes it dosent try again, sometimes it only try 1 time and then stop code.
Can you see any obious errors in our error handling?

It's a rather long code:
Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1. Function Loksumflytt(Varenr As Long, Antall_tabletter As Long, Fra As String, Til As String, Optional Hendelse As String, Optional Behandlingstype As String, Optional BoksID As String, Optional Batch As String, Optional Conveyor As String, Optional Pasient As String, Optional Kundegruppe As String)
 2. On Error GoTo 0
 3.  
 4. Dim RstLoksum As New ADODB.Recordset
 5. Dim RstHistorikk As New ADODB.Recordset
 6. Dim Aktiv_bruker As String
 7. Dim Slett As String
 8. 'errorCount brukes for å følge med antall "prøv igjen" ved feil
 9. Dim errorCount As Integer
 10. Dim errHandl As New ADODB.Recordset
 11. 'errDel brukes for å vite hvilken del av koden som lagde feilen
 12. Dim errDel As Integer
 13. 'errEgen brukes for å holde en egendefinert feilbeskrivelse
 14. Dim errEgen As String
 15. 'errEgen=" " er muligens unødvendig, ble lagt til for å unngå en "invalid use of null" feil
 16. errEgen = " "
 17. ntlogin = Environ("Username")
 18. Aktiv_bruker = ntlogin
 19.  
 20. If Antall_tabletter < 0 Then
 21.     MsgBox "Antall tabletter må være en positiv verdi" & vbCrLf & vbCrLf & "Lokasjonsflyttingen avbrytes", vbOKOnly, "LogiDose"
 22.     Exit Function
 23. End If
 24.  
 25. With RstLoksum
 26.  
 27. 'Denne koden gjentas flere ganger
 28. 'Hvis det blir error er dette første forsøk i denne delen av koden
 29. errorCount = 0
 30. 'ved error vil koden prøve på nytt fra dette punktet
 31. LokasjonsflyttError1Fortsett:
 32. 'hvis tabellen er åpen..
 33. If .State = adStateOpen Then
 34.     'IKKE lagre endringer
 35.     .CancelUpdate
 36.     'lukk tabellen
 37.     .Close
 38. End If
 39. On Error GoTo LokasjonsflyttError1
 40.  
 41. 'Her starter den vanlige koden
 42. If Not Fra = "Intet" And Not Fra = "Grossist" Then
 43.     .Open "SELECT * from [Lok Loksummer] where varenr=" & Varenr & " AND Lokasjon ='" & Fra & "'", CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic
 44.  
 45.         If .EOF And .BOF Then
 46.             .AddNew
 47.             !Varenr = Varenr
 48.             !Lokasjon = Fra
 49.         End If
 50.  
 51.         If IsNull(![Antall tabletter]) Then
 52.             ![Antall tabletter] = 0
 53.         End If
 54.  
 55.         ![Antall tabletter] = ![Antall tabletter] - Antall_tabletter
 56.  
 57.         If ![Antall tabletter] = 0 Then
 58.             .Delete
 59.             Slett = "ja"
 60.         End If
 61.  
 62.         If Not Slett = "ja" Then
 63.     .Update
 64. On Error GoTo 0
 65.         End If
 66.  
 67.     .Close
 68. End If
 69. Slett = ""
 70.  
 71. 'Hører til error handling, beskrevet tidligere i koden
 72. errorCount = 0
 73. LokasjonsflyttError2Fortsett:
 74. If .State = adStateOpen Then
 75.     .CancelUpdate
 76.     .Close
 77. End If
 78. On Error GoTo LokasjonsflyttError2
 79. 'slutt på det som hører til error handling
 80.  
 81. If Not Til = "Intet" Then
 82.     .Open "SELECT * from [Lok loksummer] where varenr=" & Varenr & " AND lokasjon='" & Til & "'", CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic
 83.         If .EOF And .BOF Then
 84.             .AddNew
 85.             !Varenr = Varenr
 86.             !Lokasjon = Til
 87.         End If
 88.  
 89.         If IsNull(![Antall tabletter]) Then
 90.             ![Antall tabletter] = 0
 91.         End If
 92.  
 93.         ![Antall tabletter] = ![Antall tabletter] + Antall_tabletter
 94.  
 95.         If ![Antall tabletter] = 0 Then
 96.             .Delete
 97.             Slett = "ja"
 98.         End If
 99.  
 100.         If Not Slett = "ja" Then
 101.  
 102.  
 103.         .Update
 104. On Error GoTo 0
 105.         End If
 106.  
 107.     .Close
 108. End If
 109. End With
 110.  
 111. With RstHistorikk
 112.  
 113. 'Hører til error handling, beskrevet tidligere i koden
 114. errorCount = 0
 115. LokasjonsflyttError3Fortsett:
 116. If .State = adStateOpen Then
 117.     .CancelUpdate
 118.     .Close
 119. End If
 120. On Error GoTo LokasjonsflyttError3
 121. 'slutt på det som hører til error handling
 122.  
 123. .Open "SELECT * from [LOK Loksummer - flytthistorikk]", CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic
 124.     .AddNew
 125.     ![Varenr] = Varenr
 126.     !Conveyor = Conveyor
 127.     !Pasient = Pasient
 128.     !Kundegruppe = Kundegruppe
 129.     ![Antall tabletter] = Antall_tabletter
 130.     !Hendelse = Hendelse
 131.     !BoksID = BoksID
 132.     !Batch = Batch
 133.     ![Fra lokasjon] = Fra
 134.     ![Til lokasjon] = Til
 135.     ![flyttet av] = Aktiv_bruker
 136.     ![Flyttet tid] = Now
 137.     ![registrert tid] = Now
 138.     ![Akt] = -1
 139.  
 140.     .Update
 141. On Error GoTo 0
 142. .Close
 143.  
 144. End With
 145. Exit Function
 146.  
 147. 'HER STARTER ERROR HANDLING
 148.  
 149. 'Ved feil i error handling gå direkte til "call feillogg()"
 150. On Error GoTo FeilIErrorHandl
 151.  
 152. 'Lagre hvilken del av koden som genererte feil og gå vidre til LokasjonsflyttErrorLagre
 153. LokasjonsflyttError1:
 154. errDel = 1
 155. MsgBox "Error1"
 156. GoTo LokasjonsflyttErrorLagre
 157. MsgBox "FEIL I ERROR HANDLING!!" & vbNewLine & vbNewLine & "LokasjonsflyttError1", vbOKOnly, "LogiDose"
 158. Exit Function
 159.  
 160. LokasjonsflyttError2:
 161. errDel = 2
 162. MsgBox "Error2"
 163. GoTo LokasjonsflyttErrorLagre
 164. MsgBox "FEIL I ERROR HANDLING!!" & vbNewLine & vbNewLine & "LokasjonsflyttError2", vbOKOnly, "LogiDose"
 165. Exit Function
 166.  
 167. LokasjonsflyttError3:
 168. errDel = 3
 169. MsgBox "Error3"
 170. GoTo LokasjonsflyttErrorLagre
 171. MsgBox "FEIL I ERROR HANDLING!!" & vbNewLine & vbNewLine & "LokasjonsflyttError3", vbOKOnly, "LogiDose"
 172. Exit Function
 173.  
 174. 'Her begyner "Hoved delen" Lagre hva som ble forsøkt gjort og hva som gikk galt
 175. LokasjonsflyttErrorLagre:
 176. 'dette holder oversikt over hvor mange forsøk som er brukt
 177. errorCount = errorCount + 1
 178.  
 179. 'åpne tabellen [FEIL Loksumflytt]
 180. With errHandl
 181.     .Open "SELECT * FROM [FEIL Loksumflytt] ORDER BY Feil_ID DESC", CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic
 182.         'Hvis dette er første forsøk: finn en feil id
 183.         If errorCount = 1 Then
 184.             'Hvis det ikke finnes noen oppføringer i [FEIL Loksumflytt] er feil_id=1
 185.             If .BOF And .EOF Then
 186.                 feil_id = 1
 187.             Else
 188.             'tabellen er sortert etter feil_id ny feil_id=gammel feil_id + 1
 189.                 feil_id = !feil_id + 1
 190.             End If
 191.         End If
 192.  
 193.         'Hvis det IKKE er første forsøk starter koden her etter ".open"
 194.         .AddNew
 195.         !feil_id = feil_id
 196.         !forsøk_nummer = errorCount
 197.         !Fra_funksjon = "Loksumflytt"
 198.         !tid = Now
 199.         !bruker = Brukernavn
 200.         !errNum = Err.Number
 201.         !errDes = Err.Description
 202.         !errDel = errDel
 203.         !Varenr = Varenr
 204.         !Antall_tabletter = Antall_tabletter
 205.         !Fra = Fra
 206.         !Til = Til
 207.         'Det under dette punktet er "optional" i funksjonen
 208.         If Not IsNull(Hendelse) Then
 209.             !Hendelse = Hendelse
 210.         End If
 211.         If Not IsNull(Behandlingstype) Then
 212.             !Behandlingstype = Behandlingstype
 213.         End If
 214.         If Not IsNull(BoksID) Then
 215.             !BoksID = BoksID
 216.         End If
 217.         If Not IsNull(Batch) Then
 218.             !Batch = Batch
 219.         End If
 220.         If Not IsNull(Conveyor) Then
 221.             !Conveyor = Conveyor
 222.         End If
 223.         If Not IsNull(Pasient) Then
 224.             !Pasient = Pasient
 225.         End If
 226.         If Not IsNull(Kundegruppe) Then
 227.             !Kundegruppe = Kundegruppe
 228.         End If
 229.         If Not IsNull(errEgen) Then
 230.             !errEgen = errEgen
 231.         End If
 232.         .Update
 233.     .Close
 234. End With
 235.  
 236. 'Hvis det har gått mer enn 9 forsøk
 237. If errorCount > 9 Then
 238. FeilIErrorHandl:
 239.     'FeilLogg lagrer i egen tabell(feillogg) og skriver ut automatisk (til MD_4 per 9/3-2009)
 240.     Call FeilLogg(Varenr, "Lokasjonsflytt", "Antall_tabletter:" & Antall_tabletter & " Fra:" & Fra & _
 241.     " Til:" & Til & " err.number:" & Err.Number & " err.description:" & Err.Description & " tid:" & _
 242.     Now & " Bruker:" & Brukernavn & " ErrEgen:" & errEgen)
 243.  
 244.     'Går til slutten av error handling og fortsetter med neste vare
 245.     'Dette har ikke blitt testet pga problemer med å provosere fram feil
 246.     GoTo ErrorHandlSlutten
 247.     Exit Function
 248. End If
 249.  
 250. 'sSleep(100) = vent 1 sekund
 251. sSleep (100)
 252.  
 253. 'ser hvilken del av koden som feilet
 254. 'Err.clear = tar programmet ut av "feil modus"
 255. 'Prøv igjen (goto "begynelsen av den delen der feilen oppsto")
 256. If errDel = 1 Then
 257.     Err.Clear
 258.     GoTo LokasjonsflyttError1Fortsett
 259. ElseIf errDel = 2 Then
 260.     Err.Clear
 261.     GoTo LokasjonsflyttError2Fortsett
 262. ElseIf errDel = 3 Then
 263.     Err.Clear
 264.     GoTo LokasjonsflyttError3Fortsett
 265. Else
 266.     'Hvis errDel på noen rar måte har blitt noe annet enn det som står her
 267.     'Håndter på samme måte som hvis den bruker mer enn 9 forsøk
 268.     errEgen = "Ukjent errDel: " & errDel
 269.     GoTo FeilIErrorHandl
 270. End If
 271.  
 272. 'Gir opp og fortsetter
 273. 'Skal bare komme hit når FeilLogg har blitt skrevet ut
 274. ErrorHandlSlutten:
 275. Err.Clear
 276. End Function
May 6 '09 #1
 • viewed: 2705
Share:
9 Replies
NeoPa
Expert Mod 16PB
It would be helpful if you would tell us :
 1. Where the code errors in the first place.
 2. Which error routine is being invoked.
May 6 '09 #2
ADezii
Expert 8TB
As indicated by NeoPa, you are going to have to pinpoint the context in which the Error is happening. The large number of Unconditional GoTo Statements (Line Numbers: 156, 163, 170, etc.) makes this type of coding very difficult to Debug. This is one reason why the use of Unconditional GoTos is frowned upon (outside of On Error GoTo).
May 6 '09 #3
100+
Ok..

Errors occour, sometimes, on following lines

43.
63.
82.
103.
123.
140.

I really have very little experience in error coding cause i usually make the code avoid error instead of handling them, but this is the SQL server which makes my nightsleep hard :P

When an error happends, i want the code to basically try again. E.G. is when error occours in line 82. i want it to make a log entry and try again at line 82. As you can see we have different pointers to error handling and which uses the Goto command.

When error on 43 or 63 is uses the "On Error GoTo LokasjonsflyttError1 "
LokasjonsflyttError1 sets the "ErrDel = 1" and "Goto LokasjonsflyttErrorLagre "

LokasjonsflyttErrorLagre saves the error message and uses the "ErrDel" to go back to line 43 trough this expression:
Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1. If errDel = 1 Then 
 2.     Err.Clear 
 3.     GoTo LokasjonsflyttError1Fortsett
 4. end if
Here is one problem, when it makes one of this loops it only makes 1 and if error again the code stops. And i dont know why. I would like it to try up to 9 times before it quits the code.
May 7 '09 #4
FishVal
Expert 2GB
@MrDeej
Try to replace it with

Expand|Select|Wrap|Line Numbers
 1. If errDel=1 Then Resume LokasjonsflyttError1Fortsett
 2.  
May 7 '09 #5
100+
Ok.. I will implement this and report back here when an error occour
May 7 '09 #6
ADezii
Expert 8TB
MrDeej, I do not mean to sound harsh, but as long as you employ this current logic as far as Unconditional Branching to handle Errors, this will just be the beginning of the end as far as problems and tracing them go. That being said, you clear the Error and branch to LokasjonsflyttError1Fortsett:. Should another, or the same Error, occur after Line #78, you now branch to LokasjonsflyttError2: where errDel now equals 2 and you again return to LokasjonsflyttErrorLagre but errDel now equals 2.
May 7 '09 #7
NeoPa
Expert Mod 16PB
If, in an error routine, you use Go To to branch back to the code you want to retry (as opposed to using Resume ...), then the compiler will never know that you're trying again, and can only assume you are still handling the first error.

When your code errors within an error handler it will not try to re-enter the error handler (It already knows that code fails), but it will go to the next level up and allow that code to handle the new error. Essentially unwrapping itself like an onion.

I strongly recommend you read up on this subject in the help system. It's a good idea generally to check out a subject in help or the manual before trying to use it. Things work so much more easily that way.
May 7 '09 #8
100+
I have looked in some help files for Error handling. But i cant find an error handling which just tryes again.

Basic to this subject.

If i have no error code, the debug dialog pops up and let me debug the code on error. Here i just have to press play and it now works. This is because the errors are not in the code, but in the connection to the SQL server.

Therefore we have made this code, which i could not find any info on, to make the code just try again.

Because that is what i basically want: "On Error Try Again" 9 times before stopping

ADezii: I didnt understand your post fully, what do you mean by branching?
May 8 '09 #9
NeoPa
Expert Mod 16PB
 1. From Access hit Alt-F11 to go to the IDE window.
 2. From there hit Ctrl-G to open the Debug Pane.
 3. From there type in Error and hit F1 (Context sensitive help).
 4. When prompted select On Error Statement.
 5. Read this all through. Some of the notes lower down are quite important for understanding.
 6. Click on See Also, and select Resume Statement.
 7. Read through this smaller section.
 8. Select any other items you see that you want to understand in more detail.
You should now have a thorough understanding of the basic issues and will grasp :
 1. Why your code didn't work.
 2. What you need to do to ensure it always does in future.
This is well worth putting in the small amout of effort to understand.

Good luck with your project.
May 8 '09 #10

Post your reply

Sign in to post your reply or Sign up for a free account.

Similar topics

1 post views Thread by JoseLuis | last post: by
4 posts views Thread by Ahmed | last post: by
By using this site, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.